สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

วริศรา รัตนพันธ์ ออฟไลน์

กุมภาพันธ์ 17, 2017, 12:41:38 AM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 1
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เรื่อง          อาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน         นางสาววริศรา  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สังกัด         โรงเรียนกวางโจนศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย         2559

                                                                                        บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องอาหารและโภชนาการ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (พื้นฐาน)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 - 80  จำนวน  7  เรื่อง  2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่องอาหารและโภชนาการ
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนกวางโจนศึกษา  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 185 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน  จำนวน  7  เรื่อง  คือ  1.  คุณค่าอาหาร  2.  การจัดอาหารสำหรับครอบครัว  3.การเลือกซื้อและเก็บรักษาอาหาร  4.  อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  5.  การประกอบอาหารอย่างสงวนคุณค่า  6.  อาหารประจำภาค  และ 7.  การถนอมอาหาร  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  พื้นฐาน)  สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน  3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการคำนวณค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า
1.  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (พื้นฐาน)  รหัสวิชา  ง21101  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  88.09/88.22
2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนกวางโจนศึกษา  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  หลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการทั้ง  7  เรื่อง  พบว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2017, 12:54:26 AM โดย วริศรา รัตนพันธ์ »