สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

นายสมจิต เมืองนาม ออฟไลน์

กุมภาพันธ์ 16, 2017, 02:28:55 AM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 12
ชื่อเรื่อง      การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนศูนย์เรียนร่วม
                    ไตรมิตรโนนโพนปอ
ผู้ศึกษา            นายศรชัย  แก้วสุวรรณ วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการ
สถานศึกษา     โรงเรียนบ้านป่าปอ  อำเภอโกสุมพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                    มหาสารคาม  เขต 3
ปีที่พิมพ์     พ.ศ. 2559

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง  ประเมินพฤติกรรมการอ่าน ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศูนย์เรียนร่วมไตรมิตรโนนโพนปอหลังจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา คือ บุคลากรโรงเรียนศูนย์เรียนร่วมไตรมิตรโนนโพนปอ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม คือ ครู 10 คน นักเรียน
59 คน  และผู้ปกครอง 59 คน  รวม 128 คน ปีการศึกษา 2558  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบประเมิน จำนวน 2 ชุด  สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test)  และการทดสอบ  t (t-test)  ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
1. บุคลากรประเมินว่า โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า
ด้านผลผลิต และด้านสภาพแวดล้อม เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกตามสถานภาพ พบว่า ครู
และนักเรียน ประเมินว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้ปกครองนักเรียน ประเมินว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบ คือ ครูประเมินว่า เหมาะสมมากกว่านักเรียนและผู้ปกครอง และนักเรียนประเมินว่า เหมาะสมมากกว่าผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ผลการประเมินพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากระหว่างภาคเรียน จนถึงสิ้นสุด
ภาคเรียนที่ 2 ที่สำคัญ 3 อันดับ คือ เข้าร่วมทุกกิจกรรมในโครงการ ร้อยละ 71.19  เจตคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือทุกวันและทุกเวลาที่มีโอกาสอ่าน ร้อยละ 58.63  และจำนวนหน้าที่อ่านต่อวันมากกว่า 5 หน้า/วัน
ร้อยละ 55.93 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในระหว่างการจัดกิจกรรม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หลังการจัดกิจกรรมนักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรม “แรลลี่รักการอ่าน...บ้านสาระฯ” รองลงมา คือ กิจกรรม
“คูปอง
รักการอ่าน”
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยภาพรวมและทั้ง 15 กิจกรรม หลังดำเนินงานมากกว่าระหว่างดำเนินงาน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมร้อยละ 84.61 ผ่านเกณฑ์พัฒนาร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้