สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Wannapaple ออฟไลน์

กุมภาพันธ์ 16, 2017, 02:28:22 AM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 3
ชื่อเรื่อง        รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ ของบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ผู้รายงาน      นางกฤติยา  เลิศพันธ์  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 
    โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
    สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 80  ของคะแนนเต็มและจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  จำนวน 10  แผน                    2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.73 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27  ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  จำนวน  14  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

      ผลการวิจัยพบว่า
1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 และมีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์  จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ  83.87  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 80 เช่นกัน
2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น            วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง มหัศจรรย์ของบรรยากาศ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด