สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

มณีกานต์ ออฟไลน์

กุมภาพันธ์ 15, 2017, 09:59:18 PM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 2
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  STAD 
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวมณีกานต์  วิชุมา
โรงเรียน บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1
ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องกรณฑ์ที่สอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน  3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการเรียนรู้และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนเรื่องกรณฑ์ที่สอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1    โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)  ตำบลตรึม  อำเภอศีขรภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน                  1  ห้องเรียน  นักเรียนทั้งหมด  27 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้มี  4  ชนิด  ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะเรื่อง  กรณฑ์ที่สอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    จำนวน 14 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 14 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกรณฑ์ที่สอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.34  ถึง  0.78  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.37  ถึง  0.87  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.94  และ            4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนเรื่อง กรณฑ์ที่สอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD  จำนวน  1  ชุด  15  ข้อคำถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผลและทดสอบสมมุติฐาน  โดยใช้  t - test  (Dependent  Samples) 


ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องกรณฑ์ที่สอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.17/81.73 สูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องกรณฑ์ที่สอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
3. ดัชนีประสิทธิผลของผลการเรียนรู้  เรื่องกรณฑ์ที่สอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีค่าเท่ากับ  .7394  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  73.94
      4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องกรณฑ์ที่สอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.28  อยู่ในระดับมาก