สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

piyawanekjun ออฟไลน์

กุมภาพันธ์ 12, 2017, 09:26:04 PM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 2
บทคัดย่อ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก  “ดินในท้องถิ่นมวกเหล็กบ้านของฉัน” 
นางปิยวรรณ  เอกจันทร์
ปี  2558
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก  “ดินในท้องถิ่นมวกเหล็กบ้านของฉัน”  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน 29  คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก  “ดินในท้องถิ่นมวกเหล็กบ้านของฉัน”  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม  การเรียนรู้  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เน้นความตรงเชิงเนื้อหา สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าดัชนีประสิทธิผลและค่าสถิติทดสอบที  (t-test)
  ผลการศึกษาพบว่า 
1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  “ดินในท้องถิ่นมวกเหล็กบ้านของฉัน”  มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.45 / 83.65  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80/80
2)  ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  “ดินในท้องถิ่นมวกเหล็กบ้านของฉัน”  มีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากับ  0.7311 มีความก้าวหน้าของการเรียนร้อยละ  73.11     
3)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  “ดินในท้องถิ่นมวกเหล็กบ้านของฉัน”  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4)  ผลการเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  “ดินในท้องถิ่นมวกเหล็กบ้านของฉัน”  อยู่ในระดับน้อยแต่หลังเรียนอยู่ในระดับมาก
5)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  “ดินในท้องถิ่นมวกเหล็กบ้านของฉัน”  อยู่ในระดับมากที่สุด