สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tipsukon775 ออฟไลน์

มกราคม 26, 2017, 01:57:02 AM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 1
เรื่อง       :  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียน
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา  (สุขคณานุกูล)   
ผู้ศึกษา       :  นางทิพย์สุคล  จันทร์เพ็ญ
ปีที่ศึกษา    :  ปีการศึกษา  2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  (3)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                      ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล)  อำเภอสุไหงปาดี  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จำนวน 28 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ              1) บทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน 14 เล่ม 2)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องพระพุทธศาสนา                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 14 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพระพุทธศาสนา  เป็นแบบปรนัย  จำนวน 20 ข้อ  และ  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 10 ข้อ  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นค่าพารามิเตอร์  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยประชากร ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ( )
ผลของการศึกษา  พบว่า 
1. บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.15/84.29
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับ    การสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 23.58
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพระพุทธศาสนา  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.49