สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

จิตราภรณ์ สมบัติใหม่ ออฟไลน์

มกราคม 11, 2017, 05:32:50 AM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 1
ชื่อเรื่อง : ผลการใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
ชื่อผู้ศึกษา : นางจิตราภรณ์  สมบัติใหม่ 
ปีการศึกษา : 2558

ผลการใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของนิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม-
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา-อุปถัมภ์  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริม
การเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา-อุปถัมภ์  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา-อุปถัมภ์  จำนวน 13 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา  พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 15  แผน เวลาเรียนจำนวน 15 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ-วงศาอุปถัมภ์  เป็นแบบเลือกตอบ 3  ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม ชัยยะวงศาอุปถัมภ์  เป็นแบบประเมินระดับคุณภาพโดยสร้างเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (มาก ปานกลาง น้อย) จำนวน  10  ข้อคำถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของนิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม-
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นำไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample)  และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 
ผลการศึกษาพบว่า
1.  ประสิทธิภาพของนิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 86.95 / 85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80 /80  โดยเล่มที่ 1 มีค่าเท่ากับ  85.93/ 85.19  เล่มที่ 2 มีค่าเท่ากับ 88.15 / 85.19  เล่มที่ 3 มีค่าเท่ากับ 88.89/ 85.19  เล่มที่ 4 มีค่าเท่ากับ  87.41/ 85.19  เล่มที่ 5 มีค่าเท่ากับ  86.67 / 85.19  เล่มที่ 6 มีค่าเท่ากับ  85.93 / 85.19  เล่มที่ 7 มีค่าเท่ากับ  87.41 / 85.19  เล่มที่ 8 มีค่าเท่ากับ  88.15 / 85.19  เล่มที่ 9 มีค่าเท่ากับ  86.67 / 85.19  เล่มที่ 10 มีค่าเท่ากับ 85.93 / 85.19  เล่มที่ 11 มีค่าเท่ากับ 86.67 / 85.19 เล่มที่ 12 มีค่าเท่ากับ  85.93 / 85.19 และ เล่มที่ 13 มีค่าเท่ากับ  86.67 / 85.19
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยนิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ร้อยละ31.00  ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนร้อยละ63.10 และผลต่างร้อยละ 32.10 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.37 คะแนน และ 17.04  คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 27 คน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 2.34 , s.d. = 0.50)  ซึ่งพิจารณารายข้อพบว่ารายการประเมินความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ภาพปกมีความสวยงามน่าสนใจ ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน และเนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของนักเรียน ( = 2.48 , s.d. = 0.51) รองลงมา คือ การจัดหน้าสวยงาม อ่านได้สะดวก ( = 2.41 ,
s.d. = 0.50)  และต่ำที่สุด คือ ขนาดของหนังสือมีความเหมาะสม ( = 1.96 , s.d. = 0.71)