สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ปัณพรศิริ ออฟไลน์

มกราคม 11, 2017, 12:22:34 AM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 3
ชื่อเรื่อง      รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูป
        และลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
ผู้รายงาน      นางปัณพรศิริ  ศรีนาเครือธนัต
หน่วยงาน    โรงเรียนวัดบางโปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  ๑
ปีการศึกษา    ๒๕๕๘


บทคัดย่อ

การรายงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ ๘๐/๘๐  ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ห้อง ๑ ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ จำนวน  ๒๗  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ๑) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูป จำนวน ๕ เล่ม ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูป จำนวน ๓ ฉบับ ๆ ละ ๑๐ ข้อ  ๓)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูป จำนวน ๑๐ ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ( statistical Package for the Social Sciences / Personal Computer Plus ) และโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้หาค่าสถิติ ร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่าละ  t-test  แบบ  ( Dependent  - test  )

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
๑. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูป มีค่าประสิทธิภาพ
๘๖.๕๓ / ๘๑.๗๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐ / ๘๐ ที่กำหนดไว้
๒. นักเรียนที่เรียนโดย ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูป
ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและ
ลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก