สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คณิน ออฟไลน์

มกราคม 09, 2017, 05:41:52 AM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 1
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ( Quasi experimental design ) โดยดำเนินการตามแบบแผนการทดลองแบบ One group Pre-Posttest Only Design เพื่อศึกษาผลการสอนกลุ่มสาระ    การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  โดยใช้ชุดฝึก เรื่อง Culture and Way of Life ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ๒  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ๒ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) ชุดฝึก เรื่อง Culture and Way of Life  2) คู่มือการสอนโดยใช้ชุดฝึก เรื่อง Culture and Way of Life 3)แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หน่วยการเรียนรู้ Culture and Way of Life  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดฝึก เรื่อง Culture and Way of Life ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน  และหาความเที่ยงของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) ซึ่งมีค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.758 ส่วนความเที่ยงของแบบสอบถามความพึงพอใจในการสอน  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.819 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าความต่างของค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนการสอนและหลังการสอน 
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Culture and Way of Life ระหว่างก่อนและหลังการสอนแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Culture and Way of Life ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึก เรื่อง Culture and Way of Life มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการสอน สูงกว่าก่อนได้รับการสอน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึก เรื่อง Culture and Way of Life โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด