สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

somkuan ออฟไลน์

มกราคม 08, 2017, 08:33:12 PM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 2
                                                                                      บทคัดย่อ

การรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)  ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  E1/ E2 = 80 /80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 3)  ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา  สาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 
จำนวน  34  คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
บทเรียนสำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จำนวน 7  เรื่อง  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 20  ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียน
สำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จำนวน 10  ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบ ค่า  (t-test)
ผลการศึกษา พบว่า บทเรียนสำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพโดยรวม E1 / E2  เท่ากับ  83.03 / 84.71  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติระดับ  0.01 โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  16.94  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.50  และก่อนเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.03  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.82  มีค่าความแตกต่างเฉลี่ยเท่ากับ  4.91  และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดตามรอยพระศาสดา สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.318