สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

jaroon worawibun ออฟไลน์

มกราคม 07, 2017, 03:36:44 AM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 1
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
            Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย    นางสาวทับทิม  ทองพิมพ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่จัดทำ 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 เล่ม 2) คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า 
1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 75.93/76.22 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Title : The Using Results of English Reading Exercises for Comprehension with Learning
Together Technique for Matthayomsuksa 5
Author : Miss Thapthim  Thongphim
Year Published : 2015
ABSTRACT

The purposes of this study were 1) to develop the English reading exercises for comprehension with learning together technique for Matthayomsuksa 5 to meet the effective criteria of 75/75  2) to compare students’ English reading proficiency before and after studying the English reading exercises for comprehension with learning together technique for Matthayomsuksa 5 and 3) to study students’ satisfaction toward studying the English reading exercises for comprehension with learning together technique for Matthayomsuksa 5. The sample selected by cluster random sampling was 15 students of Raitaiprachakhom School, Ubon Ratchathani Local Administration Organization in the second semester of academic year 2015.  The instruments used for gathering data were 1) the 10 English reading exercises for comprehension with learning together technique for Matthayomsuksa 5 and the teacher’s manual 2) a reading proficiency test used as pretest and posttest and 3) a questionnaire on satisfaction toward studying the English reading exercises for comprehension with learning together technique for Matthayomsuksa 5. The data analyzing used statistic values as mean, percentage, standard deviation and t-test.
The results of the study were:
1) the English reading exercises for comprehension with learning together technique for Matthayomsuksa 5 met the effective criteria of 75.93/76.22.
2) the students’ reading proficiency after studying the English reading exercises for comprehension with learning together technique was significantly higher than before using the English reading exercises at the .05 level.
3) the satisfaction of the students toward studying the English reading exercises for comprehension with learning together technique for Matthayomsuksa 5 as a whole was at the highest level.