สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

duangcham ออฟไลน์

ธันวาคม 31, 2016, 11:17:41 PM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 2
ชื่อผลงาน    :  การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
        นักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้ประเมิน    :  นางสาวดวงฤทัย  ชำนาญเพาะ
ปีที่ประเมิน :  2558

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้  1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  และ 4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีประเด็นดังนี้ 4.1 คุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  4.2 พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  4.3 พฤติกรรมการสอนของครูโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น และ 4.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 1.นักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดาหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลทุกคน (เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและสื่อข้อความจากข้อคำถามจากแบบสอบถามได้ดีน่าจะได้ข้อมูลตามสภาพจริงได้ดีกว่า) ได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2557  จำนวน  83 คน  ปีการศึกษา 2558 จำนวน  80 คน  2.ครู  ศึกษาจากประชากรครูโรงเรียนบ้านดาหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ปีการศึกษา 2557  จำนวน  14  คน  และปีการศึกษา  2558  จำนวน  14  คน  3. ผู้ปกครอง  กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยใช้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2557 จำนวน  83  คน  ปีการศึกษา 2558  จำนวน  80  คน  และ 4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครูได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด ในการประเมินใช้วิธีประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)      การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้รายงานโครงการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( ,)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D., )  ค่าร้อยละ (Percentage)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  สรุปผลได้ดังนี้
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ  ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  ด้านความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมทั้ง  2  กลุ่มที่ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  (Input Evaluation)  ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ตามความคิดเห็นของครู  โดยประเมิน  5  ด้าน  คือ  ความพร้อมของบุคลากร  ด้านความเพียงพอของงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่  ด้านการบริหารจัดการและด้านหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการก่อนดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมพบว่า ปีการศึกษา 2557 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนน  10  ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด  ปีการศึกษา 2558  มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนน  10  ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ  (Process Evaluation)  ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  โดยประเมิน  4  ด้าน  คือ  ด้านการวางแผนการดำเนินงาน  ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม  ด้านการติดตามประเมินผลและด้านการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาระหว่างดำเนินโครงการ โดยภาพรวมทั้ง  3  กลุ่มที่ประเมิน  พบว่าปีการศึกษา  2557 และปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต  (Product Evaluation)  ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้แก่
      4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต  คุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา  2557  ทั้ง  3  กลุ่มที่ประเมิน  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15  ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวม  และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน  ปีการศึกษา 2558  ทั้ง  3  กลุ่มที่ประเมิน  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15  ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 
4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต  พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2557  ทั้ง  3  กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน  ปีการศึกษา  2558  ทั้ง  3  กลุ่มที่ประเมิน  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15  ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 
4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตพฤติกรรมการสอนของครู  โดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ตามความคิดเห็นของนักเรียนและครู  โดยภาพรวม  พบว่า  ปีการศึกษา  2557  ทั้ง  2  กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15  ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน  ปีการศึกษา  2558  ทั้ง  2  กลุ่มที่ประเมิน  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15  ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 
4.4 สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน  โดยภาพรวมพบว่า  ทั้ง  4  กลุ่มที่ประเมิน  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15  ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน และพบว่า  ปีการศึกษา 2557  ปีการศึกษา  2558  ทั้ง  4  กลุ่มที่ประเมิน  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15  ผ่านเกณฑ์ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  นักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีข้อเสนอแนะ  ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม      การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนแก่นักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งมีการกำกับติดตามและประเมินผล  โดยผู้บริหารเพื่อกระตุ้นให้ครูมีความตื่นตัวในการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
2. สถานศึกษาอื่นที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านดาหลำ  ควรนำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดาหลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. สถานศึกษาควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ และเผยแพร่ผลจากการดำเนินงานของโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน
4. ผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ และควรยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล  กลุ่มบุคคล  หน่วยงาน  ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ  ด้วยรูปแบบ  และวิธีการที่เหมาะสม เพราะจะทำให้มีกำลังใจในการทำงาน  และส่งผลต่อความสำเร็จของงานในครั้งต่อ ๆ ไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัย หรือประเมินครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
2. ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษา  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model)