สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

sirarat ออฟไลน์

ธันวาคม 27, 2016, 01:54:56 AM
สมาชิกใหม่ กระทู้: 1
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นางศิรารัตน์ บุญฤทธิ์
ปีการศึกษา 2558
                                                                                    บทคัดย่อ
การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ทางไกล ผ่านดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย ด้วยชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 14 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.37 – 0.63 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.43 – 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ทางไกลผ่าน ดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 88.50/92.50 แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย ก่อนเรียนด้วยชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ทางไกล ผ่านดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนมีคะแนน เฉลี่ยหลังเรียนที่เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน มีความแตกต่างของคะแนนที่เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 15
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6511 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ หมายถึง  มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 65.11 หลังจากที่เรียนด้วยชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3